Spring Boot之Spring Data Jpa的基类扩展

我们在JPA环境下,某些查询的SQL可能是动态生成的,查询或者分页我们就需要手动使用EntityManager来查询,参数处理和结果集就需要手动,此工具类就是干这些脏活累活的。

springboot

定义父类

参考资料

MySQL实现分页查询 - CSDN博客:https://blog.csdn.net/starleejay/article/details/78802610

一个JPA环境下原生SQL查询的工具类 - CSDN博客
https://blog.csdn.net/xxssyyyyssxx/article/details/81323949
https://blog.csdn.net/xxssyyyyssxx/article/details/80136450

https://www.cnblogs.com/hdwang/p/7843405.html

https://blog.csdn.net/u013220534/article/details/79641774

https://blog.csdn.net/qq_38616723/article/details/80283822

https://so.csdn.net/so/search/s.do?q=EntityManager&t=blog

Spring Data JPA 系列 —— 两张表(多对多关联,关联表带扩展字段):https://blog.csdn.net/lewis_007/article/details/70209556

JPA/Hibernate查询之Native SQL:https://www.jianshu.com/p/5a55cd1fb795
https://www.jianshu.com/p/5a55cd1fb795

多条件查询时,拼接原生sql语句的方法:http://smiling8866.iteye.com/blog/2178592
http://smiling8866.iteye.com/blog/2178592

个人微信公众号技术交流QQ群
文章目录
  1. 1. 定义父类
  2. 2. 参考资料